Тема 7.
ВТОРО АПОКАЛИПТИЧНО ПРОРОЧЕСТВО

ВТОРО АПОКАЛИПТИЧНО ПРОРОЧЕСТВО

Какво още следва да стане в човешката историяПРОРОЧЕСТВОТО от Данаил 7 глава

“Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязоха от морето, различни един от друг.” - Данаил 7:2,3

В Библията под море и води са символизирани „люде, множества, народи и езици“ - Откровение 17:15

Ветровете са символ на войни - Еремия 49:36,37, а зверове - царства - Даниил 7:17.

С други думи: от морето на народите, вследствие водените войни, се издигат тези четири световни царства.
Нека повторим нещо важно. Всяко следващо пророчество в книгата на пророк Данаил съвпада в основната си част с предишното, но дава повече подробности и освен това дава и нещо ново към предната картина. Данаил 7 глава в основната си част повтаря 2-ра глава, като вместо 4 метала има 4 звяра, и вместо нозете от желязо и кал /разделените царства/ има десет рога на четвъртия звяр. Това представляваше Вавилон, Мидо-Персия, Гърция, Рим и съвременните държави в Западна Европа.
“Първият бе като лъв и имаше орлови крила; а като го гледаха,крилата му се изскубаха, и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек,и даде му се човешко сърце.” - Даниил 7:4

За Вавилон се говори със суперлативи: злато - най скъпият от металите и лъв - царят на животните.
"След това,ето друг звяр,вторият приличен на мечка,който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много месо." - Даниил 7:5

Мечката се повдига от едната си страна – представя се двойнствеността на Мидоперерсийската империя и има три ребра в устата си – побеждава три големи народи – Вавилон, Лидия и Египет.
“Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт.” - Даниил 7:6

Леопардът е изключително пъргаво животно и бързината му е засилена с наличието на четири птичи крила. Това сочи на бързината, с която Александър Македонски прави своите завоевания.
“Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него” - Данаил 7:7

Този звяр е Римската империя.
“А за десетте рога, те са десет царе, които ще се надигнат от това царство.” - Даниил 7:24

Този звяр е Римската империя, която се разпада при великото преселение на народите. Варварските племена, които се установяват на нейните предели са:

Алемани - Германия

Бургунди - Швейцария

Франки - Франция

Англосакси - Англия

Суеви - Португалия

Вестготи - Испания

Ломбарди - Италия

(Херули - 493, Вандали – 534 и Остготи - 538 г. сега не съществуват.)
“Когато разглеждах роговете,ето,между тях излезе друг рог, малък,пред който три от първите рогове се изкорениха; и ето в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно.” - Данаил 7:8

До тук видението напълно съответстваше на това от Данаил 2 глава. Едно от новите неща, които се прибавят, е един „малък рог”. За да можем да познаем коя е тази сила Бог я обрисува, като дава десет белега.
Когато Бог дава белези, те са такива, че не могат да се сбъркат. И тези 10 белега недвусмислено сочат на появата на папството, тази религиозно-политическа сила, владяла над Западна Европа през цялото средновековие. Кои са тези 10 белега ?

Първи белег:

„Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък..."

„И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите."

1. Появата на тази сила трябва да търсим в Западна Европа (между царствата) и тя се появява в центъра, в Рим..
Втори белег: Кога ще се появи ?

„И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите"

Трябва да се появи след десетте рога, т.е. след падането на Римската империя, след 476г., когато на мястото на Западната Римска империя се установиха тези десет царства. Рог е символ на царство. Папството е едновременно църква и едновременно царство – Ватикана. То доби своята политическа власт, т.е. появи се като рог вследствие едикта на Юстиниан от 533г., който влезе в сила в 538г. Тогава беше премахната възпиращата сила на остготите, една арианска сила, която дотогава владееше Рим.
Трети и четвърти белези: Малък, но по-силен.

„Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък...“

“И който наглед бе по-як от другарите си.” - Данаил 7:20

Този рог трябваше да бъде малък. И днес най-малката държава е Ватикана, държава в град. И едновременно да е по-силен от десетте държави на Западна Европа. Известни са фрапиращи случаи. Папа Григорий VІІ отлъчил от църквата Германския император Хайнрих ІV, освободил от клетва за вярност васалите на императора и той бил принуден през зимата да мине Алпите и три дни да чака в замъка Каноса като каещ се грешник, за да бъде приет от папата и да му върне царството. Малкият рог наистина беше по-силен от другите рогове.
Пети и Шести белези:

„И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.“ Ст.24

Tози рог трябваше да се различава от десетте царства. Те бяха държави, а той и цар и свещеник, владеещ гражданската и духовната власт. Три от тези царства трябваше да паднат пред тази сила. Това са херули – 493г. сл. Хр., вандали – 534г. сл. Хр. и остготи – 538г. сл. Хр. Тези три народа приемат така наречената арианска вяра, християни, които вярват, че Христос не е Бог, а е създадено същество. Те владеят Рим и за да се издигне папството е трябвало да бъдат премaхнати.
Седми белег:

“Гледах същия рог като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях.” - Даниил 7:21

Това е една сила, която воюва и унищожава Божия народ. От тази сила са избити над 50 милиона истински християни. Само при кръстоносния поход, организиран от Инокентий ІІІ против валдензи и албигойци са избити над 1 милион души. Вината им е била, че се придържат към Библията, а не към папските разпоредби. Историята на средните векове, инквизицията, Ян Хус и други реформатори доказват това твърдение на Библията. Християнството, което основава Исус Христос е ненасилническа религия. Исус не ни учи да убиваме тези, които не са като нас, но дори да ни мразят и преследват да ги обичаме и да се молим за тях. Така небесните принципи на любов към ближния се прилагат на земята.
Осми белег:

“Той ще говори думи против Всевишния..." - Данаил 7:25

„уста, които говореха надменно” - Данаил 7:8

Една богопротивна сила, която избива Божия народ, си присвоява всички титли и права на Божеството. Папата е „заместник на Божия Син”, цар на небето, земята и ада, прощаващ грехове (индулгенции), непогрешим, „когато говори екс катедра“ /по доктринални въпроси/, дори наричан: „нашият господ бог папата”.
“Той ще говори думи против Всевишния..." - Данаил 7:25

„уста, които говореха надменно” - Данаил 7:8

Ето как ап. Павел говори за това отстъпничество в християнството:

“Който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той стои както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.” - 2 Солунци 2:4

Ето и някои твърдения от католически източник:

“Папата притежава толкова голямо достойнство и е така превъзвишен, че той не е обикновен човек,но той е като Бог и заместник на Бога.” - Еклесиастичен речник
“Той ще говори думи против Всевишния..." - Данаил 7:25

„уста, които говореха надменно” - Данаил 7:8

“На земята ние заемаме мястото на Всевишния Бог." - Папа Лео XIII

“Папата има власт да променя документи и да ги отнема и да освобождава от всичко, дори и от Христовите заповеди.” - Decretal Transtat.Episcop Cap.

“Самия Бог е длъжен да се съобразява с присъдата на своите свещеници. Той може да прости или да не прости в зависимост от това дали свещеника преди това е дал опрощение. Най-напред свещеника издава присъда и Бог се съобразява с нея.” Достойнства и задължения на свещеника–том 12 стр.27

- Невероятни претенции от един смъртен човек.
Девети белег:

“Ще замисли да промени времена и закони” - Данаил 7:25

Това е най-отличителният белег. Единствената сила в човешката история, която си позволява да промени Божия закон и по този начин се поставя дори над Бога. Тя премахва втората заповед, променя четвъртата заповед за спазване на съботата, която единствена е свързана с време, и на мястото на съботата постановява почитане на неделята. Десетата е разделена на две, за да станат заповедите отново десет.
Десети белег:

“И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време.” - Данаил 7:25

Какъв е този период от „време времена и половин време“ ? Думата, преведена с време (иддан), означава и година, тъй че може да се преведе и „година, години и половин година“. Отговорът намираме в Откровение 12:14,6.

“И дадоха се на жената двете крила на голям орел,за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време.”

“И жената побягна в пустинята,гдето имаше място, приготвено от Бога,за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни".

В двата текста жената е представена във времето, когато е в пустинята, но времето в единия текст е време, времена и половин време, а в другия 1260 дни т.е. двата периода са един и същ.

“И даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.” - Откровение 13:5

Същият период е представен и като 42 месеца=1260 дни=3 години и половина.

Какъв е този период от 1260 дни ?

Библейският код е:

“...по един ден ти определих за всяка година.” - Езекил 6:4

Един ден в пророчество се равнява на една буквална година. 1260 дни = 1260 буквални години.

Папското върховенство било официално признато в 538 година, когато влязъл в сила декрета на Юстиниан. Епископът на Рим бил обявен за глава на всички църкви под закрилата на Велизарий.

“През 1798 година, 1260 години по-късно, Наполеон изпраща генерал Бертие в Рим, който пленява папа Пий VI. Отведен във Франция, папата умира като затворник на 29.08. 1799г.” - Енциклопедия Американа

Периодът на властта на папството е от 538 до 1798 година – точно 1260 години.
ОБОБЩЕНИЕ ЗА БЕЛЕЗИТЕ:

1. Намира се в Западна Европа (между царствата)

2. Трябва да се появи след падането на Римската империя

3. Ще се различава (няма да е обикновено царство)

4. Ще бъде малка държава

5. По-силна от останалите

6. Три от царствата ще паднат пред него

7. Унищожава Божия народ

8. Говори против Всевишния

9. Ще промени Божиите заповеди

10. Ще царува 1260 години

Единствено папството отговаря на всички тези белези, няма друга сила, която да отговаря на описанието.
“Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда." - Римляни 6:16

Заповедите на Бога са едни, на папството други. Въпросът е кого избираме за авторитет, на кого отдаваме послушание – на Бог или на папството ?
ЗАПОЧВАНЕ НА БОЖИЯ СЪД В НЕБЕТО

Втората нова картина в Данаил 7 глава е започването на Божия съд.

„Гледах докато се положиха престоли, и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му огнени пламъци, и колелата Му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха." - Данаил 7:9,10
Времето, когато съдът започва е след периода на папството.

Едновременно е представен „Един като Човешки Син“ и „Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици“ - Данаил 7:13,14.

Всичко това хвърля поглед върху развитието на плана за спасението на човека във времето. Някъде след периода на папството ще започне Божия съд и в края на съда Исус ще получи Своята царствена власт.


Прочетете още..