Тема 25.
БИБЛЕЙСКАТА ХИЛЯДАГОДИШНИНА

БИБЛЕЙСКАТА ХИЛЯДАГОДИШНИНАЕто видението на Йоан за 1000 годишнината или Милениума. Края на всичко в този грешен свят наближава. Всеки е направил своя избор да се помири с Бог или да изчезне, като че ли не е бил. Ела по-скоро Господи. Амин!
„И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.“ - Откровение 20:1-6.
За този период от 1000 години се споменава шест пъти в първите седем стиха на Откровение 20 глава. Този период започва след второто пришествие, защото в началото му е възкресението на праведните (ст.4-6), а то е при пришествието.

„Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“ - 1 Солунци 4:15-17.
Сатана е представен като вързан с желязна верига. Разбира се, това е фигуративно, защото едно духовно същество не може да бъде вързано с материална верига. Какво е това връзване се разбира от израза „да не мами вече народите“. При пришествието, както беше разгледано в Откровение 19 глава нечестивите са унищожени, а праведните са взети на небето и Сатана няма кого да изкушава.

„ В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“ - Йоан 14:2,3.

Неговата работа е да изкушава и поради обстоателствата, че няма хора, той няма да има и кого да изкушава-вързан е.
Бездната е опустошената земя след второто пришествие, където той е ограничен. Същата дума е описана в Бит.1:2, където се описва земята в нейното неустроено състояние.

„А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната;“ - Битие 1:2

В небето през тези 1000 години се провежда съд за неправедните. Всички имат възможност да се запознаят с всичко, което е ставало на земята и Божиите действия. Този съд показва Божията справедливост.
„И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.“ - Откровение 20:7-15.
В края на хилядата години става възкресението на неправедните (ст.5). Това развързва Сатана и той подновява своята работа на измама. В тях няма промяна, искат отново да воюват и да превземат Новия Ерусалим. В този момент на съд, Бог представя на всеки човек целия му живот и Неговите действия с него. Тогава всеки признава Божията справедливост-„всяко коляно ще се преклони пред Мене“ (Исая 45:23; Римл. 14:11).

И тогава ще се изпълни пророчеството в Езек. 38 и 39 глави за Гога и Магога-ръката на всеки човек ще бъде против брата му (Езекил 38:21). Всеки вижда, че някой друг е виновен чрез влиянието си за да го отклони от Бога и спасението и започва междуособица, пада и огън от небето и в огненото езеро е краят на грехът и грешниците. Тази война след хиладата години е теологично от същото естество както Армагедон преди милениума. В Армагедон Сатана атакува Христос в Неговата църква на земята, в края на милениума напада Христос и Неговата църква в Новия Ерусалим слязъл от небето. Развръзката и в двете е самоунищожение на нечестивите.
Огненото езеро е цялата земя върху която в този момент са нечестивите-те обикалят широчината на земята (ст.9). Това е пъкълът, за който говори Библията. След това Бог създава ново небе и нова земя-огънят е угаснал. Библията е против небиблейското учение за вечните мъки, което е несъвместимо с характера на добрия и милостив Бог и Небесен Баща. В огненото езеро е краят на злото и злите, това е завършекът на великата борба между доброто и злото. В края и Сатана и нечестивите ще станат на пепел и като че не са били (Малахия:1-3; Езекил 28:18). Живот в мъки или в блаженство е все живот, а краят на нечестивите е наречен „втората смърт”


Прочетете още..