Урок 19.
Три важни Вести
(Тройна Ангелска Вест)

Важни вести за целия свят