Тема 4.
КАК ЩЕ ДОЙДЕ ХРИСТОС

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

Как ще дойде Христос ?Библията говори за идването на Христос като за най-великото и най-очаквано събитие от тези, които възлагат надеждата си на Бога. То е представено чрез падането на камъка в Данаил 2 глава. Това, което ще продължим да разглеждаме, са пророчествата, които говорят как ще дойде Христос, кога ще дойде и какво ще стане след това.
ОБЕЩАНИЯ ЗА ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС

“Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.” Йоан 14:1-3

Когато Исус извести на апостолите, че в скоро време ще ги напусне, те се разтревожиха. Той, обаче, им обеща, че ще се завърне втори път и тогава ще ги вземе при Себе Си.
“Така и Христос, като биде принесен еднаж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасение на ония, които Го очакват." Евреи 9:28

Апостолите вярваха, че Исус ще се завърне втори път и много пъти в своите послания засвидетелстваха тази тяхна вяра. На над 300 места в 260-те глави на Новия завет се говори за Второто пришествие.

Тогава ще се осъществи спасението на всички, които са приели Исус за свой Спасител.
“Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.” Тит 2:11-13

Второто пришествие е наречено блажената надежда на вярващите. Исус обещава, че тогава ще даде „наградата на всеки, според каквито са делата му.“ Откровение 21:12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИМИТАЦИИ НА ХРИСТОВОТО ИДВАНЕ

“Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос или: Тука, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните.” Матей 24:23,24

Исус говори говори за личности, които ще се представят за Христос, за множество имитации на второто пришествие, и го е описал точно, за да не бъдем заблудени.
КАК ЩЕ ДОЙДЕ ХРИСТОС?

“Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” Матей 24:27


НЕГОВОТО ИДВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ВИДИМО ЗА ВСИЧКИ.

“Ето, иде с облаците и ще Го види всяко око.” Откровение 1:7

Няма да има нужда да ни се обадят по телефона: “Исус е дошъл, да отидем да го видим.” Идването Му ще бъде небесно явление.

Исус говори говори за личности, които ще се представят за Христос, за множество имитации на второто пришествие, и го е описал точно, за да не бъдем заблудени.
“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.” Деяния 1:9-11

ИСУС ЩЕ ДОЙДЕ БУКВАЛНО И ЛИЧНО-НЕ ДУХОВНО И ТАЙНО.

Същият Исус, който се възнесе пак ще дойде, и както те Го видяха да се възнася, също така ще бъде видян Исус да идва от небето. Нямаше духовност и тайнственост във възнесението на Исус, така буквално ще бъде и идването Му.
“И когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него...” Матей 25:31

Исус няма да дойде Сам. ЩЕ БЪДЕ ПРИДРУЖЕН ОТ ВСИЧКИ АНГЕЛИ. Колко са всичките ангели? „Десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди.“ Данаил 7:9,10

Едно неизброимо число святи същества придружава Исус при второто Му идване – един жив облак. Това е събитие, което не може да бъде имитирано. Ако човек знае описанието на Библията, не може да бъде заблуден от хора или ангели, които идват на земята, проповядват нещо и се представят за Христос.“Понеже Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик... и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.” 1 Солунци 4:16

При пришествието всички мъртви праведни ще възкръснат, а живите праведни ще бъдат преобразени. Никой не е в състояние да имитира и това. И двете групи заедно посрещат Исус в облаците, за да не се разделят никога с Него. Исус казва на Своите ученици:

„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие.“ Йоан 14:3

Той взема праведните в небето, където е Той.

Историята на злото приключва. Това в Данаил 2 гл. е представено с камъка, който удря образа и изпълва целия свят.
Хората говорят за второто пришествие като за нещо лошо, като за край на света. А то е край на злото и започването на новия по-добър свят - Божието царство, възстановяване на Божественото управление на земята. Затова второто пришествие е най-радостното събитие не само за земята, но и за целия всемир.ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ИСУС

Надеждата на християнина е свързана с надеждата за Второто пришествие.

“И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.” 1 Йоан 3:3

Времето на очакване трябва да бъде време за очистване от всяко зло, за да бъдем годни да живеем в Неговото присъствие. При пришествието Исус ще промени телата, а сега Той иска да промени характерите ни.

Днес все още можем да избираме. Затова нека изберем Исус за наш Спасител, за да можем да кажем в оня ден: „Ето Тоя е наш Бог, чакахме Го и Той ще ни спаси.”

Прочетете още..Следваща тема:

КОГА ЩЕ ДОЙДЕ ХРИСТОС