Тема 23.
ПЕТА ПРОРОЧЕСКА ВЕРИГА НА ОТКРОВЕНИЕ

ПЕТА ПРОРОЧЕСКА ВЕРИГА НА ОТКРОВЕНИЕ

Първите четири пророчески вериги са ясно обозначени. За петата и шестата има различни предложения, някои смятат, че има осем пророчески вериги. Затова няма да поставяме границите на пророческите вериги, само ще разгледаме текста. Все пак, прави впечатление, че картините от 16 до 19 глави са тематично обединени-съд и наказание над живите при второто пришествие (Откровение 15:4,7; 16:7; 17:16; 18:8,10,20; 19:2,11). Чрез четири картини се описва унищожението на нечестивите и фалшивата религия след края на благодатното време. Откровение 20 глава говори за съд над нечестивите мъртви през хилядата години.
„И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството; и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.“ - Откровение 15:2-8.
Йоан вижда победителите над звяра и образа му, това също трябва да е групата на голямото множество, която също е победител-държат палмови клонки. А както беше разгледано, групата символично представена като 144000 е същата група. Песента на Мойсей и Агнето е песен на избавление и освобождение, песента на тяхното преживяване. Текста ни казва, че Бог постъпва така с всеки отделен човек, че в края всяко коляно ще се преклони, всеки ще признае Божията справедливост. Откровение 15:8 отбелязва края на благодатното време-никой не може да влезе в храма и да има достъп до престола на благодатта, службата там е приключила, идва времето на Божия гняв.
Съгласно пророческото слово, злините на земята ще достигнат своята кулминация преди Второто пришествие. Въпреки че Бог по всякакъв начин манифестира Своята необятна любов към човека и грешника, Божията правда и справедливост не могат да се игнорират. Беззаконието не може да трае вечно, то трябва да се санкционира. Когато прелее чашата на Божието дълготърпение, Той ще оттегли Своята милост и разрушителните сили на този свят няма да бъдат обуздавани вече. Именно това е времето на язвите. Това е времето на скръб за Божия народ, но той ще бъде защитен от Бога през това време.
„И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. И първият отиде та изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвети, Който си, и Който си бил, загдето си отсъдил така; понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. И чух [друг от] олтара да казва: Така, Господи Боже Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите съдби. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки, и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.“ - Откровение 16:1-11.
Един основен въпрос при тълкуване на язвите е те буквални ли са или фигуративни. Понеже пророчеството не е изпълнено, трябва да бъдем много внимателни при прилагането му в историческата действителност. Може би до петата язва това няма голямо значение, тъй като няма нещо специфично в тях. Какъв е теологичният смисъл на язвите. В известен смисъл те имат своя прототип в 10-те язви над Египет. И двете групи свидетелстват за Божия върховен авторитет и сила, и двете поразяват противниците на Бога, изявяват правдата Му, прославят името Му и довеждат до избавление на народа Му. Язвите над Египет демонстрираха безплодието на фалшивата религия и бяха съдби над боговете им. Числа 33:4.
Първата язва засяга тези, които имат белега на звяра. Ако язвата е буквална, на тях се появява някаква неизцелима рана. Ако е фигуративна може да означава, че понеже Святият Дух се оттегля, Сатана напълно ги владее и отпечатва своя характер върху тях, пълни са с духовни рани. - Исая 1:4-6. Втората и третата буквално водите стават на кръв или както при втората тръба може да означават военни действия и проливане на кръв. - Откровение8:8
Четвъртата-буквална горещина или духовна такава свързана с изпитания и страдания. - Йоил 1:19.
Петата-буквална тъмнина върху престола на звяра. Интересен е изразът „царството му потъмня“. Царството му е в целия свят, тъй че е възможно това потъмняване да е фигуративно. Това може да означава, че вследствие на тези язви, хората са разколебани, започват да осъзнават характера и погрешната посока, в която са водени. Ефекта и от буквалното и от фигуративното тълкуване е един и същ.
„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му). И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон {Т.е. Хълмът на Магедон или )?) на поражението.}*.“ - Откровение 16:12-16.
Шестата язва не може да се тълкува буквално, няма никакъв смисъл от пресъхването на Ефрат, нито реката може да възпрепятства преминаването на съвременните армии. Има две разбирания. Първото, че пресъхването на Ефрат е пресъхване на мохамеданството-шестата тръба, в съгласие с Откровение 9:14. Смята се, че това отслабва силите на Вавилон и довежда до падането му. Така стана при войната между Византия и Персия – това доведе до взаимното им отслабване и даде възможност за издигане на мохамеданството. Второто, че това е оттегляне подкрепата за Вавилон, през когото минаваше Ефрат, последвано от превземането му, както това стана при Кир Велики. Второто схващане е по-широко прието.
Кои са царете от изток. Явно това са победителите над Вавилон. А победителите са Исус Христос, също и Неговият народ. „те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.“ - Откровение.17:14. Исус при пришествието Си е представен, че идва от изток.
„Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.“ - Матей 24:27.
Също и Божият народ на последното време. „И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог.“ - Откровение 7:2.
Също и политическите сили, които са подкрепяли Вавилон го унищожават.
„И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.“ - Откровение 17:16.
Явно всичко това има алюзия и с Кир Велики, който завладя Вавилон също от изток.
Откровение 16:13,14 показват подготовката за Армагедон. Змеят, звярът и лъжепророкът са тройния религиозен съюз (Откровение 13 гл.), който се оформя в края на човешката история. Змеят символизира Сатана и спиритуализма, звярът-възстановения католицизъм и лъжепророкът-протестантска Америка. Тук лъжепророкът е идентичен с двурогия звяр, както се вижда от Откровение 19:20.
„И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра.“ Тези три сили представляват Вавилон-в седмата язва той се разделя на трите си съставни части (Откровение 16:19). Свръхестествени явления са средствата, чрез които Сатана ще обедини целия свят против Божия народ.
Какво е Армагедон? Има различни предположения свързани с град Мегидо в Палестина и типологични случки там, с „планината на събранието“ („хар-мо, ед“) в Исая 14:13, където Сатана иска да заеме Божия престол. Все пак от Откровение е ясно, че двете страни в този последен конфликт са обединените религия и политически власти от една страна (Откровение 16:13,14) и Христос, небесните войнства и Божия народ от друга (Откровение 19:19; 17:14). С други думи, това не е чисто политическа битка, трета световна война, или антисемитска война в близкия изток, това е последната битка между доброто и злото, която може би ще има и военни измерения (това в следващата глава) и с която ще приключи земната история. Подготовката за Армагедон е в шестата язва, а самата битка е в седмата.
Исус представя Себе Си, че идва като крадец. Това е много смущаващо изявление. То означава, че по това време има голямо изпитание. Същото предупреждение Исус дава в Матей 24:42-44 „Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“ Явно това има връзка с Армагедон-битката, която ще се проведе тогава.
„И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв. И всеки остров побягна и планините не се намериха. И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.“ - Откровение 16:17-21.
Всички глави от Откровение 16 до 19 глави добавят нещо към картината на последните събития и ние ще се стремим да подредим пъзела. В началото на седмата язва се чува Божия глас-това е момента, когато Бог се намесва в последните събития. Гласът се чува от престола-няма изявена пълната слава на Бога. Не е сигурно, че този глас се чува буквално. Божият глас е представен, че се чува и по време на страданията на Царя и Помазаника (виж Псалми 18:13,43,50). “И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, град и огнени въглища.” Никой, обаче, по времето на Исус в Неговата агония, когато се изпълнява този псалом, не е чул Божия глас буквално. Тъй че не можем да бъдем сигурни, че ще се чуе буквално Божия глас и в началото на седмата язва. Трусът не е буквален, затова и гласът, който е свързан с него и който го предизвиква, най-вероятно, също не е буквален. По скоро, както на други места, Божият глас се уеднаквява с Неговите действия – в конкретния тогавашен случай „град и огнени въглища”. Йоил 3:16; Исая 30:30,31; Пс.47:5,7; Пс.29; “Бог каза и стана.” - Псалми 33:9.
Този глас предизвиква небивал трус. Може да има буквално земетресение, но задължително едно символично земетресение, защото не може един буквален трус да събори един фигуративен град, какъвто е Вавилон-власт над цялата земя. Както видяхме, един фигуративен трус представлява преврат, смяна на властта, както беше илюстрирано чрез Френската революция. По този начин политическата подкрепа за Вавилон е премахната. Това е представено и в Откровение 17:16 - десетте рога унищожават блудницата. Апостол Павел говори за този трус като премахване на ония неща, които се клатят. (Евреи 12:27; Агей 2:21,22) При този трус Вавилон се разделя на трите си съставни части, нарушава се неговото сцепление, единство и сила. Градовете на народите падат. Тук се представят сериозни политически събития.
Пророчеството говори за едър град колкото един талант Ако е буквален град, това са ледени парчета около 40 кг. Ако е фигуративен, това означава пълно унищожение.
„Ето, от Господа идва един мощен и силен, който като буря с град и опустошителна вихрушка...ще ги хвърли с ръката си на земята.“ - Исая 28:2
Това е описание за унищожението на Ефрем и северното царство от Асирийците.
Пророчеството говори за едър град колкото един талант Ако е буквален град, това са ледени парчета около 40 кг. Ако е фигуративен, това означава пълно унищожение.
„Ето, от Господа идва един мощен и силен, който като буря с град и опустошителна вихрушка...ще ги хвърли с ръката си на земята.“ - Исая 28:2
Това е описание за унищожението на Ефрем и северното царство от Асирийците.
И така от разгледаното до тук има сериозна критична точка в седмата язва. Там има битка между враговете на Бога и Божия народ-Армагедон. Факта, че враговете биват унищожени от политическата компонента на Вавилон и от труса, означава, че Исус още не е дошъл до този момент, до самия край на битката. Верните на Бога водят борбата дори до унищожението на Вавилон. Както беше разгледано в Откровение 13 гл., бива издаден смъртен указ против Божия народ. Едновременно с това идва крадец-много сериозна опасност и изпитание. Чуват се гръмове-ако значението е същото, каквото при седемте гръма от Откровение 10 глава, то тук има и изненада, и разочарование. С други думи, дотук имаме разтърсващо описание за преживяването на Божия народ.
„И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.“ - Откровение 17:1-6
Идва един от ангелите изливащи язвите и показва какво ще бъде осъждането на блудницата Вавилон, т.е. описва от друга гледна точка шестата и седмата язви. Това е и указание, че продължава петата пророческа верига с повече подробности. Кой е Вавилон. Факта, че е блудница показва, че е отстъпилото, невярно на Бога християнство. Факта, че част от Божия народ е още сред него означава, че е духовна сила. Тя има незаконни връзки със земните царе. Това е съюз между църква и държава. Както жената е яхнала звяра, така църквата употребява политическите власти за провеждане нейната политика и за преследване на истинския Божий народ.
Звяра и роговете са политически власти. Има прилика между този звяр, змея от Откровение 12 гл. и звяра от Откровение 13 гл. Всички имат по 7 глави и 10 рога. Има и разлики. Короните на змея са на главите, на звяра от Откровение 13 гл. са на роговете, а този звяр няма корони. Седемте глави са различни сили, чрез които Сатана преследва Божия народ, 10-те рога държавите на които се разпадна Римската империя. Роговете тук не са короновани, защото това е във времето на осъждането, когато държавите са републики.
Жената държи в ръката си златна чаша пълна със заблуди и нечистота. Тя има дъщери-църкви, които приемат нейните фалшиви учения. Тя е опиянена с кръвта на мъчениците-виновна за смъртта на милиони верни християни през вековете. Йоан е много зачуден-християнска църква да преследва християни.
„Но ангелът ми рече: Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има седемте глави и десетте рога. Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел; и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни. Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици. И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действуват единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.“ - Откровение 17:7-18
„Звярът беше и го няма, но скоро ще възлезе...“-има две фази на развитие. Това е представено в Откровение 13:3 като смъртоносна рана. В 1798 г. завършиха 1260 годишния период и папството беше лишено от политическата си власт по време на войните на Наполеон. От 1929 г. след договора с Мусолини се образува държавата Ватикана и папството отново има политическа власт.
Главите имаха корони на змея-сатана или силата чрез която действаше в момента-Римската империя. Има две приложения за главите в зависимост дали змея е Рим или Сатана. Глава е символ на управление. Рим преминава през 7 управления: 1.цар;2.консул; 3.децемвират; 4.диктатор; 5.триумвират; 6.император; 7екзарха на Равена; Осмият е папството. До този момент пет бяха паднали, сега беше императорската власт.
Ако със змея се визира Сатана, главите представляват поредица от политически сили, чрез които той се е стремял да унищожи Божия народ: Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Рим, папството. Осмият е възроденото папство-звяра от Откровение 17 гл.
Цялата тази коалиция се бори срещу Христос и срещу Неговия народ. Унищожението на блудницата, обаче, е чрез тези, които до този момент са я поддържали. Има рязка промяна в отношението им, ще я намразят, ще я направят пуста и гола, ще я изгорят в огън. Тази идея е кулминацията и основната идея на 17 глава. Картината на унищожението е представена в отношението на враговете на Бога един спрямо друг.


Прочетете още..Следваща тема:

ОТКРОВЕНИЕ 18 и 19 глава