Тема 21.
СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ

144 ХИЛЯДИ В ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН„След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.“ - Откровение 7:1-3
Ето кратък анализ на елементите на пророчеството:
- четири ангела - божествените фактори, които задържат силите на злото, за да не се попречи на запечатването.
- четирите ветрове - символ на войни, борби и сблъсъци - Данаил 7:2.
- мощният ангел от изток. Ангел означава вестител. От употребата на множествено число в текста „да ударим печат“ (ст.3) е явно,
че не става въпрос за един ангел, това е движение, което носи вест, която запечатва.
- Божия печат и запечатването. Божият печат е поставен на челата на 144 хиляди, а в Откровение 14:1
Йоан вижда, че на челата им е написано Божието име и Исусовото име. С други думи печатът е свързан с Божието име. В Изход 34:5-7 се казва, че Бог прогласи Своето име, а следващите думи описват Неговия характер т.е. Неговият характер е Неговото име. Да имаш Божия печат- Неговото име, означава да имаш Неговия характер.

„Вържи свидетелството, запечатай закона между учениците Ми“ - Исая 8:16 Цариградски превод. Това, което се запечатва тук е Божият закон. Всъщност и двете представяния означават едно и също, законът е израз на Божия характер. Както една безформена маса от восък придобива формата на печата, който се поставя върху нея, така един грешен характер се преобразява под влияние на образеца за човешкия характер изразен в открития Божи характер и моралния закон, чрез силата на Святия Дух. - 2 Коринтяни 3:18
И така, за да имаме Божия печат трябва да имаме Неговия характер (да имаме закона в сърцето си Псалм 40:8) и естествено трябва да се приеме вестта, която този ангел - вестител носи. Вестта, която се носи в края е предупреждение да не приемаме белега на звяра, както бе разгледано в Откровение 14 глава. И това е алтернатива, или ще имаме белега на звяра, или печата на Бога. Най-отличителния и важния белег на папството - звяра беше свързан с промяната на Божия закон (Данаил 7:25). Обратно, тези, които носят вестта пазят Божиите заповеди (Откровение 14:12). Подобно в Исая 8:16, Божият закон е представен като печат, образец за характера. От друга страна Бог е определил съботата от четвъртата заповед като отличителен знак между Него и Неговия народ (Ездра 20:12,20 и др.). Папството промени тази заповед и променената заповед - неделята, става неговия белег - външната, видима, разграничителна страна между белега на звяра и Божия печат.
Думата запечатване “hotmenu” е взета от традиционното поздравление за Кипур, “hatimsh tovah” - „дано бъдеш добре запечатан” или „добро запечатване” (виж Ж. Дукан – Тайните на Откровение). С други думи процесът на запечатване приключва, когато делото на човек премине през съда и той е приет за поданик на Божието царство, той е окончателно запечатан. Когато нещо е запечатано, то е скрито, неприкосновено, запазено, осигурено като собственост на Бога. Това е отговорът на въпроса, „кои ще устоят“- тези, които са запечатани, които ще бъдат запазени като собственост на Бога.
Те са специална група,които поддържат специална връзка с Исус, те побеждават заедно с Агнето. Те принадлежат на Бога. Той ги пази. Те приличат на Него по характер. 144 хиляди не са се осквернили с жени. Те са девственици. Това означава, че те не са допуснали да се осквернят от фалшивата религия. Те приемат вестта, която ангелът от Откровение 7 глава носи. Те живеят в края на времето, те са отговорът на въпроса „кой може да устои“.
„След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето! И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки: Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.“ - Откровение 7:9-17
- Факта, че 144 хиляди са одобрени и запечатани в съда и ще бъдат запазени през времето на катаклизмите, означава, че голямото множество, което излиза от тази голяма скръб е същата група. - Едното е символично представяне, другото самата реалност. 144 хиляди са пълнотата на Божията църква от последното време, дванадесет пъти по дванадесет хиляди. Това число ни напомня за дванадесетте племена на Израил и за дванадесетте апостоли на Агнето - число на Божието царство (Откровение 21:12,14). Числото хиляда може да сочи към военна единица в древния Израел (Числа 31:4-6). Така 144 хиляди представляват църквата, която воюва в последното време. Голямото множество е победилата в последното време църква.
- Информацията за голямото множество допълва това, което липсва в описанието на 144 хиляди Запечатването на 144 хиляди би било непълно, ако не води до окончателното завършване, до победата изобразена в описанието на голямото множество.
- Подобно е представянето в Откровение 5 гл. Йоан чува за лъва от Юда, но когато в 5:6 поглежда, не вижда лъв, а агне. Исус Лъвът е Исус Агнето. Така и в 7:4 Йоан чува броя на запечатаните 144 хиляди, но в 7:9 вижда голямо множество. Двете групи са една и съща, изобразена от различни гледни точки.
- 144 хиляди са „слуги на нашия Бог” (7:3). Голямото множество "служи" на Бога (7:15).
144 хиляди трябва да се разбират по-скоро символично отколкото в буквален смисъл.
1). Непосредственият контекст е ясно символичен (7:1-3), като се споменават четирите ъгъла на земята, четирите ветрове, морето, земята, дърветата и Божия печат. Но също разширеният контекст, а именно Откровение 6 гл., е до голяма степен символичен, например апокалиптичните ездачи и мъченици под олтара. Паралелният пасаж в 14:1-5 трябва също да се разбира символично. Там се казва, че 144 хиляди „не са се осквернили с жени." Те са "девственици" и следват "Агнето". Групата явно не се състои само от неженени мъже. Терминът "жена" е символ в Откровение, както и терминът "Агне". Следователно и за 7:4-8 може да се очаква, че езика е символичен.
2). Числото е символично – 12 х 12 х 1000 – и сочи към пълнотата на Божия народ.
3). Изброяването на племената е много необичайно. Племето Дан и Ефрем липсват, племе Йосиф няма, а Левий е преброено. Юда се намира на първо място, а Вениамин на последното, образувайки скоба, която обхваща племената на Северното царство. Такъв списък не се среща другаде в Писанието.
4). Повечето от дванадесетте племена днес вече не съществуват.
Следователно, едва ли е възможно да се намерят 144 хиляди буквални израилтяни според техните племена както е изброено в Откровение 7, формиращи Божиите хора от последното време.
5). Освен това, в Новия Завет понятието Израил има духовен смисъл, не етнически. (Римляни 4:11-12; 2:28,29; Гал. 6:16).
6). Както беше разгледано,учението за грабване на църквата, изпращането на последната от 70-те седмици в края на човешката история, идването на Антихриста тогава, построяването на храма и възстановяване на евреите отново като Божи народ няма Библейско потвърждение.
Въпросът е сложен и може да не успеем да решим всички въпроси, свързани със 144 хил.
„И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час.“ - Откровение 8:1

Седмият печат представлява хронологически второто пришествие на Христос. Може би най-популярното обяснение е, че тази тишина се причинява от липсата на ангели в небето.
„А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.“ - Матей 25:31


Прочетете още..