Тема 17.
ТРОЙНА АНГЕЛСКА ВЕСТ

ТРИТЕ АНГЕЛА ОТ ОТКРОВЕНИЕ


Във всяко време Бог има една настояща вест за хората. По времето на Ной вестта беше да се влезе в ковчега. Преди Исус да дойде, Бог изпрати Йоан Кръстител, за да приготви хората да Го приемат. За последното време Бог също праща вест, тя набляга на това, че е време да се възстанови послушанието към десетте заповеди, които папството е променило и заедно с това дава три вести, с които посреща всички нужди на християните от последното време.
ПЪРВАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

Ето първата от тези вести, които са актуални за края на времето, преди пришествието.

„И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.“ - Откровение 14:6,7
Думата „ангелос“ на гръцки означава вестител и се употребява както за небесни ангели, така също и за човеци, които са изпратени като вестители.

В Матей 11:10 Йоан Кръстител е наречен „ангелос“-ангел, вестител. И понеже тук са дадени белези на човеци (имат търпение, пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова) това са хора, които носят тези вести по целия свят.
„И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди.“ - Откровение 14:7

Същността на първата вест е, че в небето е започнал Божия съд. Думата „съд” е превод на гр. дума „крисис” и означава самото съдене като действие. Бог показва до къде е стигнало развитието на спасителния план. По този начин самата вест говори за времето, по което тя се носи. Според пророчеството за 2300 денонощия, съдът започва в 1844 година. Данаил 8:14 (това беше разгледано в третата пророческа верига на пророк Данаил) Тъй че около това време, Бог издига хора, които разбират това важно пророчество и започват да го проповядват.
А ангела предварително беше казал на пророк Данаил, че неговата книга ще бъде изследвана и разбрана в края на времето, което както вече разгледахме, започва след периода на преследване на папството-1798 година. Данаил 12:4; 11:35; 12:7

И по специално, това, което не беше разбрано и беше „запечатано“ и трябваше да се разбере, бяха 2300-та денонощия. Данаил 8:26,27 Тъй че, това беше предварително обяснено от ангела на пророк Данаил и действително тогава точно това се изпълни.
„И поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.“ - Откровение 14:7

По това време се появява еволюционната теория на Чарлз Дарвин и това става голям проблем за християните. Борбата срещу вярата в Бога започва да се води от „науката“. Поради тази причина във вестта се набляга на творческото дело на Бога и тези, които са имали познание за тази вест, не са имали проблем нито с еволюцията, нито с така наречената теистична еволюция (че Бог е вдъхнал живот в първото живо същество и е насочвал чрез еволюцията развитието на различните видове). Разбира се това е в пълно противоречие с Библията. Ако живите същества еволюират докато се появи човека, тогава къде е грехопадението. Тогава и смъртта не е последица от греха. След като няма грехопадение няма нужда и от Спасител. И тогава за всичкото зло на земята е отговорен Бог-Той го е създал така. Библията ни казва нещо съвършено различно - Бог е създал всичко съвършено. Но отдалечаването от Източника на живота означава смърт, а връщането отново при Него означава живот.
Интересно е, че призивът за поклонение е предаден на езика на четвъртата заповед – съботата. Бог като Творец е основанието за тази заповед. Поради тази причина трябва да Му се покланяме-дължим всичко на Него.
ВТОРА АНГЕЛСКА ВЕСТ

„И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване.“ - Откровение 14:8

Във времето около 1844 година Вавилон не съществува като град и би трябвало да означава нещо друго. Вавилон беше силата, която се противопоставяше на Божия народ. Значението на името му е смешение, бъркотия и напомня за разбъркване на езиците при строежа на Вавилонската кула.
В Откровението Вавилон е представен като жена, символ на църква, но блудница-изневерила на Христос.

„Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води… И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога… И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.“ - Откровение 17:1,3,5

И така, това е цяла фамилия Вавилон, състояща се от майка и дъщери. Майката седи на червения звяр и така е представено духовната и гражданската власт на папството-едновременно църква и държава. Дъщерите са различни църкви, които следват нейните учения.
Ако трябва да бъдем изчерпателни, Вавилон се състои от три части (Откровение 16:19,13)-змея, звяра и лъжепророка, символ на езичеството и спиритизма, папството и различни протестантски църкви. Когато Бог праща вест свързана с по-нататъшно развитие на спасителния план и Неговата вест не е приета от църквите, Бог ги обявява за Вавилон и за отпаднали от Него.
„И земните жители се опиха от виното на нейното блудстване… и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване… И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици.“ - Откровение 17:2,4,6

Вавилон е виновен, че е опил целия свят със своето „вино“-своите фалшиви учения. Някои от тях са: фалшивия закон – променените заповеди; святостта на неделята; тайното грабване; безсмъртието на душата; вечния пъкъл с мъченията; изповед пред свещеник; фалшиви форми на кръщението; фалшиви тълкувания на пророчествата. Вината на Вавилон е и в това, че е проливал кръвта на истинските християни.
Вестта за падането на Вавилон е дадена първо в 1844 година като част от тройната ангелска вест, когато църквите не приемат вестта, която Бог изпраща. Тя означава, че представител на Бога на земята стават тези, които приемат тези три вести. В този текст тази вест се повтаря в края, но с добавка, че Вавилон е станал вече място на бесовете, завладян е напълно от Сатана, че греховете ѝ са достигнали до кулминацията си и следва Божието наказание, изразено в седемте язви. (Откровение 16 гл.) Бог има Свои люде във Вавилон и затова ги кани да излязат, за да се спасят.
ТРЕТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

„И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас:
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.“ - Откровение 14:9,10

Това е най-страшното предупреждение в цялата Библия.
Както вече беше разгледано, Библията говори за едно обединяване на всички християнски църкви и налагане на учения противни на Божествените изисквания. „Двурогият звяр“ (САЩ) ще принуди земята да се поклони на „звяра“ (папството). Освен че по този начин тези сили се издигат над Бога, това довежда и до преследване на тези, които не са склонни на компромис с това, което е заповядал Бог. И поради тази причина Бог отправя това предупреждение. От друга страна то е толкова строго, защото точно във времето на религиозна свобода, подкрепяна точно от американската нация до този момент, започва преследване на религиозна основа, инициирано от същата сила. И така, Библията казва, че единствен Бог е достоен за поклонение, Този, Който трябва да бъде единствения Авторитет за нас. Третата ангелска вест предупреждава против „звяра“, тази богопротивна сила, която векове е преследвала Божия народ и в края отново ще върши същото.
Най-важният белег на „малкия рог“(папството) беше, че променя Божия закон. “...ще замисли да промени времена и закони.” - Даниил 7:25

За разлика от поклонниците на „звяра“, тези, които проповядват вестта срещу него са представени като пазещи Божиите заповеди.
„Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“ - Откровение 14:12

Дошло е времето послушанието към всички Божии заповеди да бъде възстановено.
От друга страна Библията казва, че Бог определя като знак между Себе Си и Своя народ съботата.

“Дадох им съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз Господ ги освещавам.” - Езек. 20:12,20

И съответно, промяната на четвъртата Божия заповед за съботата в неделя става „белег на звяра“. И католическата църква твърди, че точно промяната на Божия закон и установяването на неделята е белег, който доказва нейната власт.

“Неделята е знак на нашия авторитет. Църквата стои над Библията и промяната на четвъртата заповед доказва този факт.”
Catholic Record September 1, 1923
Тук не става въпрос за дни, събота или неделя, става въпрос за това на кой авторитет даваме предимство. Бог ли е за нас този Авторитет или заповедите на папството са по-важни за нас. И така „белегът на звяра“ е свързан с Божия закон-послушание или непослушание. Това е външната, видимата разлика между поклонниците на звяра и тези, които се покланят на Бога. Освен това приемането на белега на звяра е свързано с написването на името на звяра на челата ни, да имаме неговия характер и насилие над другите (Откровение.13:17).
Този текст обединява заповеди и вяра, закон и благодат. Това е една от опасностите в последното време. Евреите приемаха Божиите заповеди-закона, но не приемаха вярата в Исус. В края на човешката история мнозина християни приемат вярата в Исус, но не приемат Десетте заповеди. Вестта за последното време ни учи, че двете не са в противоречие. И те са отличителни белези, по които да познаем Божия народ на последното време, заедно с вестта за съда, която носят.
„И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на Човешкия Син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си и жъни защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла. Оня, прочее, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята; и земята биде пожъната.“ - Откровение 14:14-16

Тук са представено метафорично събирането на земната жетва от спасени души в края, преди неправедните да бъдат наказани, което е представено в следващата картина. Както е горещо по времето на жетва, така праведните ще преживеят усилни дни, преследване. Жетвата е представена като „презряла“, с опасност да бъде загубена. Бог, обаче, ще се погрижи за всяка искрена душа. Обещанието е: „всеки, който призове Господното име, ще се спаси.“ - Римляни 10:13
„И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из олтара и извика със силен глас на този който държеше острия сърп; и рече: Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе, и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв.“ - Откровение 14:17-19

Това е последната картина от историята на този свят. Представено е като беритба на земното лозе. Злината се е развила и е напълно узряла. И справедливият Бог се намесва, като отдава на всеки заслуженото.
Описаното тук унищожение (Откр.14:17-20) не може да се отнася за след 1000-та години, защото гроздето е представено, че “зрее” до този момент и узряването му е причина и условие за изпращане на “сърпа”. Същото не би могло да се каже за след 1000-та години. Наказанието тогава е в точно определено време, а и те са в безсъзнателно състояние, та не биха могли да “зреят”. Същата картина е представена и в Йоил 3:13
“Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете тъпчете, защото линът е пълен и каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.”
И тя се отнася определено за наказанието в края на язвите.
Също и в Откровение 19:15 се казва, че Исус „ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий” и тази глава също се отнася за времето в края на язвите. Щом това е така, то предната картина – пожънването на земната жетва (Откр.14:14-16) се отнася за събитията преди края на благодатното време - събиране на жетвата от спасени души.
И така, в четвъртата пророческа верига е представена историята на църквата и в края представяне на „остатъка“.

Представени са и враговете на църквата: 1). Римската империя „змеят“. 2). Папството „звяра“ 3). САЩ „двурогия звяр“.

Освен това от земна перспектива са посочени и службите на Исус. Това беше казано, но нека направим едно обобщение:
ОБОБЩЕНИЕ

1).Неговата земна служба е представена като „раждане“. Тук се включва Неговото въплъщение, Неговата жертва и възкресение. Виж Откровение 1:5; Йоан 16:20-22; Деяния 13:33

2).След възнесението Му в небето, при Божия престол, Той започва Своята служба на Първосвещеник, Ходатай в Светая. Евреи 8:1,2 Псалом 110:1,4

3).Започване на съда в Светая-Светих - Откровение 14:6,7

4).Исус е представен като събиращ земната жетва в края на човешката история. Откровение 14:14-16

5).Наказанието на неправедните и премахване на греха от земята когато Исус идва като Цар. Откровение 14:17-20

И тези служби напълно отговарят на представените в книгата на пророк Данаил и другите апокалиптични пророчества.


Прочетете още..