Тема 16.
ПРЕСЛЕДВАЩИ СИЛИ

КОЙ И ЗАЩО ПРЕЗЛЕДВА БОЖИЯ НАРОД„И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него ? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.“ - Откровение 13:1-8

От сравнението със силите, описани в книгата на пророк Данаил, виждаме, че този звяр отговаря на „малкия рог“ /папството/ – има същите белези и е във времето в което действа и „малкия рог“ – след Римската империя, която тук, както вече видяхме, е представена със „змея“. Дан.7:8-25 Би трябвало да кажем, че когато се представя това пророчество, Бог няма за цел да ни настройва против католиците. Между тях има много хора, които истински обичат Бога и Му служат според всичката светлина, която имат - и Бог ги смята за Свои люде. Бог говори за изградената фалшива система, която е променила ученията на Исус, променила Божия закон и преследвала и унищожавала Божия народ.
Ето съвпадението на белезите на „звяра“ и „малкия рог“:

1). И двете представяния на папството имат време на действие 1260 години – при „малкия рог“ представени като „време, времена и половин време“, които са 1260 пророчески дни = 1260 години /Откровение 12:6,14 -в единият текст жената е в пустинята „време, времена и половин време, а в другия 1260 дни-двата периода са еднакви/, а при „звяра“ като 42 месеца, които са също 1260 дни/години. Откровение 13:5 В началото е едикта на Юстиниан в 538 година, а в края на периода е пленяването на папа Пий 6 от генерал Бертие по време на Френската революция в 1798 година.

2). Тази сила воюва със светиите и ги побеждава – Откровение 13:7 и Данаил 7:21,25. От 50 до 100 милиона християни са загубили живота си през гоненията през средновековието.

3). Говори горделиво и богохулно Откровение 13:1,6 и Данаил 7:8,25. Една богопротивна сила си присвоява всички прерогативи на Бога. Той е цар на небето, земята и ада, прощаващ грехове, безгрешен, когато говори по доктринални въпроси, дори наричан „нашият господ бог папата“.
Ето съвпадението на белезите на „звяра“ и „малкия рог“:

4). И в двете картини тази сила е свързана с 10-те рога Дан 7:7,8; Откровение 13:1 – намира се в Западна Европа между 10-те царства.

5). По-силен е от 10-те царе в Данаил 7:20, а в Откровение 17 глава 10-те рога му дават своята власт и така също става по-силен от тях. „И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт;“ - Откровение 17:12,13

6). “Малкият рог“ е различен, не само царство; В Откровение тази сила е представена още по-ясно – жена яздеща звяр – обединение на гражданска и религиозна власт. Той е и цар и свещеник. „И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. - Откровение 17:3
От сравнението до тук виждаме, че белезите на „звяра“ и на „малкия рог“ напълно съвпадат. И времето на появяване, и територията в която се появява, и преследването на Божия народ, и 1260 години в който действа, и всички други характеристики – всичко съвпада и недвусмислено сочи на папството – няма друга сила, която да отговаря на всички тези белези. Най-важният от всички белези на „малкия рог“ беше промяната на Божия закон. В Откровение този белег е наречен „белегът на звяра“. Това ще бъде разширено при разглеждане на новите идеи, които се добавят в книгата Откровение.
Има много спекулации за това кой е „звярът“. Всички водачи на протестантизма приемат, че „звярът“ е папството. За да избегне подозрението, че това е така, Франческо Рибера /1537-1591 г/, един йезуит, изпраща „звяра“ в бъдещето. Той казва, че „звярът“ ще бъде един евреин, който ще се появи в Ерусалим в последните седем години от човешката история. Тогава ще се построи еврейския храм и той ще преустанови жертвата в храма, и ще преследва евреите. Учудващо е, че болшинството от съвременните протестанти са възприели учението на един йезуит, т.н. футуризъм. Разбира се, това разбиране по никакъв начин не отговаря на Библейското описание. Ето някои противоречия:

1). В Откровение 12 и 13 глави са представени три сили, които преследват църквата. Първата сила е „змеят“ – Римската империя. Втората сила е „звярът“. Но има и трета сила, „двурогият звяр“, за която е казано, че упражнява всичката власт на първия звяр, че тя принуждава земята да се поклони на този първи звяр, че прави един образ на звяра, прави чудеса и т.н. С други думи, ако „звярът“ е в последните 7 години, за третия звяр няма да има време за развитие – светът след тези 7 години свършва.

2). “Малкият рог“ от Данаил 7 глава, който е фактически „звярът“, е описан преди започването на съда, който както разгледахме, започва в 1844 година. Тъй че, няма как да бъде в последните 7 години.
СЛЕДВАЩО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

3). „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел.“ - Откровение 17:8

Описват се два периода на действие на „звяра“ – беше, няма го и пак ще възлезе. И между тези два периода на действие „звярът“ трябва да изчезне - една подробност, пропусната от Франческо Рибера. Това в Откровение 13:3 е описано като смъртоносна рана, но тази рана оздравява и отново цялата земя се покланя на „звяра“. Папството в 1798 година получава тази смъртоносна рана – загубва своята политическа власт /звярът е политическата власт, жената на звяра е религиозната власт/. Едва в 1929 година Мусолини сключва договор с папството за образуването на държавата Ватикана и смъртоносната рана по този начин оздравява, папството отново има гражданска власт. Пророчеството след това говори за въздигане на папската сила и власт отново над цялата земя. Ние виждаме това в нашето време и ще видим пълното развитие в близкото бъдеще.

4). Периодът на власт на „звяра“ е 42 месеца или 1260 дни. /Откровение 13:5/ Този период се споменава и в историята на църквата в Откровение 12:6,14, но той не е в края, той е в средновековието. След това се описва, че „змеят“ изпуска вода като река, земята помага на жената и след това се появява остатъкът, който пази Божиите заповеди /Откровение 12:17-17/. Тъй че, тези 1260 дни не могат да бъдат в края на човешката история, и по този начин, и звярът не е в края, а в средновековието.

„И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.“ - Откровение 13:11-14

Откровение 13:11-18 представлява едно недвусмислено пророчество за САЩ, написано 17 века преди появата им. Когато Библията дава белези на една бъдеща сила, те са от такова естество, че по тях ние определено можем да я разпознаем.

БЕЛЕЗИ НА ДВУНОГИЯ ЗВЯР

1). “И принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.“ - Стих 12

Ние трябва да търсим този „двурог звяр“ всред великите държави. Това е една велика сила, която може да принуди целия свят да се поклони на първия звяр. В близкото минало две бяха силите, които се бореха за надмощие. Сега наистина остана само една суперсила– САЩ.
2). “И видях друг звяр, който възлизаше от земята;“ - ст.11

Този звяр възлиза от „земята“ ст.11. В пророчествата на Библията символа „море” означава „люде, множества, народи и езици” - Откровение 17:15 и включваше стария свят, където се намираха Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим – т.е. Европа и Азия. Символът „земя” би трябвало да представлява в противоположност една рядко населена територия, извън стария свят, каквато наистина представляваше Америка, рядко населена с индиански племена. При преследването на християните в Европа, мнозина от тях избягаха в Северна Америка и там основаха една държава без цар и една църква без папа. Точно от тази територия трябваше да се появи тази сила.

3). “И видях друг звяр, който възлизаше от земята; ст.11
Възлизаше ст.11 – думата в гръцкия оригинал се употребява за поникване на растение. Обикновено една нова империя се появява вследствие на водени войни, върху останките на предишната.
Както е представено в Данаил 7 глава „четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море”. - Данаил 7:2
САЩ, обаче се издигат по един мирен начин. На тяхна територия е водена само гражданската война.

4). „имаше два рога прилични на агнешки;“ - стих 11
Има „два рога прилични на агнешки”. Агнето е младо животно – САЩ съществуват от около 200 години, едва след американската война за независимост завършила с победа през октомври 1781 г. и признаване на независимостта на САЩ с Парижкия договор от 1783 г.

5). От друга страна Агнето в Библията е символ на Исус Христос. Силата на тази страна е в христоподобните принципи, които преследваните в Европа християни особено ценяха – гражданска и религиозна свобода. Конституцията на САЩ е изградена върху тези два основни принципи.

6). „Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.“ - Ст.12

Папството имаше власт до 1798 година. Както се каза, това е една млада държава, появява се около края на папския период и след това, в присъствието на папството постепенно ще увеличава своята власт, която според пророчеството ще употребява за да подкрепи отново издигането му.

7). В религиозно отношение – фактът, че се свързва с папството говори, че това е вид християнство. Също агнешките рога насочват мислите ни, че това е протестантизъм – християнство по-близо до Библията от католицизма.

8). И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.” - Ст.13

Този текст говори за формата на управление на тази държава. Ако е монархия, царят ще издаде указ, но тук самите хора са поканени да създадат „образ на звяра“ – едно подобие на папството. С други думи тази държава има републиканска форма на управление, при която решаващо е гласуването на хората.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ БЪДЕЩИТЕ СЪБИТИЯ

1). „…говореше като змей.…и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла…“ - Откровение 13:11,12

Библията дава основните посоки в които ще се развива нашия свят. Картината на Откровението говори за възход на САЩ, докато достигне състоянието да може да принуди целия свят. Защитата на Божествените принципи за свобода, поддържането на библейската истина са причината Бог да благослови и даде привилегии на тази нация. Едновременно с това, пророчеството говори за постепенна деградация – отказване от принципите си на свобода и започва да говори като „змей”.

2). „и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла…“ - Откровение 13:12

За друга основна посока на бъдещето говори фактът, че вторият звяр принуждава земята да се поклони на първия звяр. Това означава, че ще се оформи съюз между двата звяра - САЩ и папството за създаване на нов световен ред. Това започна в наше време с единодействието на президента на САЩ Рейгън и папа Йоан – Павел ІІ, което доведе до падането на източния блок. Сега вече има дипломатически отношения между тях, което беше невъзможно и немислимо за цялото време от началото на съществуването на САЩ досега.

3). "И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.” - Откровение 13:13

Друго основно развитие в бъдещето е развитието на спиритизма. Ще се вършат големи чудеса вследствие действието на паднали ангели. Извършването на едно чудо, обаче, не доказва, че непременно действа Бог - Сатана също може да върши чудеса - неща, които не можем да си обясним. Интересно е, че появата на съвременния спиритизъм е точно в САЩ. И неговото развитие ще доведе да се почувства влиянието в църквите и в политическите лидери, за да подкрепят папството и обединените религии за борба срещу библейската истина.

4). “Като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който бе ранен от сабята и оздравя.” - Откровение 13:14

Пророчеството казва, че в САЩ ще се оформи „образ на звяра”. Звярът /папството/ представляваше обединение на гражданска и религиозна власт, като религиозната власт доминираше и това се използваше за преследване на „еретиците”. Също в САЩ ще се достигне до обединяване на религиозната власт и гражданската власт и използване на последната за религиозни цели. Последицата ще бъде преследване на тези, които се доверяват на Библията, а не на човешки заповеди и традиции.

5). “Като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който бе ранен от сабята и оздравя.” - Откровение 13:14

Тук своята роля ще имат икуменическото и харизматичното движения. Икуменическото движение има за цел обединяване на всички религиозни общества-първо християнските. Харизматичното движение обхваща всички християнски църкви, като се обръща основно внимание на „дарбите на Духа“-говорене на езици, изцеления, чудеса и др. Целта и на двете е обединяване – първото за обединяване на религиозните общества като институции, а второто за обединяване на обикновените членове на тези общества. Не е трудно да се досети човек кой ще бъде водач на тези обединени църкви-папството. И след като се постигне обединение първо в САЩ, ще се повлияе на гражданската власт за издаване на религиозни закони. В Откровение се говори за обединяване и власт на религиозни сили над царете на земята, но това е Вавилон и той преследва истинската църква. - Откровение 17:1,2,5,6

„И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.“ - Откровение 14:1

В края Божият народ, който не се отклонява от верността си към Бога и не приема белега на звяра, е представен като една група от 144000, които имат написано на челата си Божието име. В Библията с име се изразява характер.

„И Господ слезе в облака, застана там до него, и прогласи Господното Име. Господ замина пред него и прогласи:
Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния…“ - Изход 34:5-7

Бог прогласява Своето име, а описва Своя характер. В характера на тези хора има качества подобни на качествата на Божия характер и Бог може да ги използва-те побеждават обединените сили на злото. Откровение 15:2 За да устоим в последното време е необходима победата над слабостите и греха.

„И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.“ - Откровение 14:5

Картините за звяра, двурогия звяр и 144000 беше една интерлюдия, прекъсване на историята на църквата, като се представят преследващите сили на Божия народ и 144000, които устояват в края. След прекъсването продължава описването на остатъка /Откровение 12:17/, който пази заповедите, като се дава вестта, която той носи.Прочетете още..Следваща тема:

ТРОЙНА АНГЕЛСКА ВЕСТ