Тема 11.
ТРЕТО ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ

ТРЕТО ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ
НА
ПРОРОК ДАНАИЛТретото пророческо видение е най-важното от всички. То се занимава особено със спасителния план, като дава дори кога точно във времето Исус ще извършва всяка от Своите служби. Би трябвало отново да повторим - всичките четири видения на пророк Данаил разглеждат главните събития от неговите дни до края на човешката история, като основно внимание се дава на политическата история, на развитието на спасителния план и на борбата, която се води между Божия народ и неговите врагове. Всяко следващо видение дава повече подробности, но в същността си съвпада с основните точки на предишните видения. И така първо ще видим съвпадението с предишните видения и след това ще видим новите неща, които се дават.
„Прочее, подигнах очите си и видях, и, ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият беше израсъл по-после.
Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но постъпваше по волята си и се носеше горделиво.“ - Данаил 8:3-4

„Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и на Персия.“ - Ст. 20

Пророк Данаил вижда първо един овен с два рога - ангелът в това видение нарича тази империя с името ѝ - това е Мидо-Персия. По това време Вавилон вече е изгубил своята водеща роля и затова е пропуснат. Подчертава се двойствения характер на тази империя, както мечката в Данаил 7 глава се повдигаше от едната си страна. Също показана е водещата роля на Персия и посоките на завоеванията ѝ.
„А като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше бележит рог между очите си. Той дойде до овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и завтече се върху него с устремителната си сила. И видях, че се приближи при овена и се разсвирепи против него, и като удари овена счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; но го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да отърве овена от силата му. Затова козелът се възвеличи много; а когато заякна, големият му рог се счупи, вместо който излязоха четири бележити рога към четирите небесни ветрища.“ - Данаил 8:5-8

„Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар. А гдето се строшил той и излезли четири вместо него, значи, че четири царе ще се издигнат от тоя народ, но не със сила като неговата.“ - Ст.21,22

Следващата сила също е наречена с името ѝ - Гръко-Македонската империя начело с Александър Македонски. Представя се устрема и бързината на неговите завоевания и раздялата на империята на четири след смъртта на Александър Велики, което представяне е подобно на това в седма глава – там леопардът имаше четири глави.
„И из единия от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска, и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Да! Възвеличи се дори до началника на множеството, и отне от него всегдашната жертва; и мястото на светилището му се съсипа. И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната жертва, поради престъплението им; и той тръшна на земята истината, стори по волята си, и успя.“ - Данаил 8:9-12

„И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия; и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и светите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка." - Ст.23-25

Следващата сила е един „малък рог“, който е паралелен на четвъртия звяр от Дан.7 глава. И както четвъртия звяр от Данаил 7 глава беше Римската империя и след това втората фаза - папството с 10-те рога, така и тук са представени двете фази.
Дадени са и посоките в които са насочени неговите завоевания-юг /Египет/ изток и славната земя. И завоеванията на Рим наистина бяха в тези посоки. Тази сила, особено в папската си фаза, ще унищожава Божиите люде, но ще бъде смазана не с ръце. С други думи Исус при Своето второ пришествие ще постави нейния край. Това е така, защото ангелът каза, че видението достига до последното време: ст.19
„И рече: Ето, аз ще те науча що има да се случи в последните гневни времена; защото видението се отнася до определеното последно време.“ Щом малкият рог достига до края на човешката история, това означава, че е паралелен на четвъртия звяр от Дан. 7 глава.
Казва се, че тази сила произлиза от един от „четирите небесни ветрища“-от една от посоките на компаса. И от посоките на завладяване разбираме, че това беше една сила, която щеше да бъде на запад от предишните сили-т.е. Рим. Някои смятат, че „малкият рог“ произлиза от един от гръцките рогове, но от еврейската граматика това не е допустимо. Трябва да има съответствие по род, както е и на български. Ако кажем:“в колата има един мъж и тя е много хубава“-кой е хубав мъжът или колата? Колата защото има съответствие по род-в женски род е колата. В „един от тях“ в ст.9 „един“ е в мъжки род, „тях“ в женски. В предишния ст.8 единственото съответствие е „небесни“ /м.р/ „ветрове“ /ж.р./ Всички други думи са в женски род.
„Тогава чух един свет да говори; и друг свет рече на този, който говореше: До кога се простира видението за всегдашната жертва, и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.“ - Данаил 8:13,14

„А казаното видение за денонощията е вярно; все пак, обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз Данаил премрях, и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше.“ - Данаил 8:26,27

Както беше казано, четвъртото видение на пророк Данаил е най-важно за представяне на спасителния план - дори кога точно във времето ще се осъществи всяка негова част. Тук е представен някакъв период от 2300 денонощия. Данаил не може да го разбере, защото загубва съзнание. /ст.26,27/ Ангелът продължава с обяснението му в следващата 9-та глава.

Тези 2300 денонощия и очистването на светилището, свързано с тях, е паралелно на представянето на съда в Данаил 7:9,10 и представляват едно и също събитие. /това ще бъде разширено в следващите теми/. И така всичко в това видение е паралелно на видението от Дан. 7 глава. Започвайки от Мидо-Персия, Гърция, Римската империя и папството и 2300 денонощия паралелни на съда.
„Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюблен; затова размисли за работата и разбери видението.“ - Данаил 9:22,23

Ангел Гавриил трябваше да обясни на Данаил видението /Дан.8:16/ и в 9:21-23 той идва за да продължи тази задача. Тук няма ново видение и факта, че казва „разбери видението“, означава че говори за предишното видение и специално това, което не беше разбрал - 2300 денонощия. Затова тук се дават периоди от време.
„Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град…“ - Данаил 9:24

Пророк Данаил се моли за своя народ, за връщането му от плен, за построяването на Ерусалим. Той не разбра пророчеството за 2300 денонощия, свързано с очистването на светилището и когато се молеше да се възстанови и светилището, искаше разбиране и за това пророчество. Бог му откри с това пророчество не само събитията свързани с връщането от плен и съграждане на Ерусалим, но и събитията чак до идването на Исус Христос. Така и ние когато идваме при Бога с нашите молби, на Него Му е приятно далече да надхвърли нашите очаквания.

"А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин." - Ефесяни 3:20-21
„Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град.“ - Данаил 8:24

Това е едно изключително пророчество, което обхваща 70 пророчески седмици /490 дни/ или както беше казано преди, това е период от 490 години. В апокалиптичните пророчества един ден е равен на една буквална година. Бог даде на пророк Езекиил пророчество за Израил и за Юда. Той трябваше да върши едно символично действие определен брой дни, а за тях се отнасяше същият брой години.

„По един ден ти определих за всяка година.“ - Езекиил 4:6

Думата седмица, която пророк Данаил използва в този текст е същата дума, която използва в Данаил 10:3, за да каже, че три седмици е бил в своеобразен пост. С други думи, седмица означава седем дни. Фактът, че тези периоди се изпълняват безпогрешно във връзка с идването на Христос, означава, че принципът пророчески ден за една буквална година е правилен.
Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието,
и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият.“ - Данаил 9:24

Тези събития трябваше да се случат през този период от 490 години. В края на този период Христос щеше да извърши умилостивение за беззаконието чрез Своята жертва. Чрез Своя праведен живот и Своята жертва щеше да осигури за нас вечна правда. Когато ние приемем Исус и Неговите заслуги за себе си, Бог ги приписва на нас и ни смята за праведни. Това Библията нарича оправдание чрез вяра.

„А с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението,
което е в Христа Исуса.“ - Римляни 3:24

Чрез изпълнението на пророчеството Исус щеше да подпечата неговата истинност.
“Знай, прочее и разбери, че от издаването на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици, и ще се съгради изново, с улици и с окоп, макар в размирни времена.” - Данаил 9:25

Тук ангелът дава началната точка на този период от 490 години. Това е издаването на указа за съграждане на Ерусалим.

“Издавам указ щото всички, които са от Израилевите люде и от свещениците и левитите в царството ми, които биха пожелали доброволно да идат в Ерусалим, да отидат с тебе... възлязоха в Ерусалим в седмата година на цар Артаксеркс.” - Седмата година на цар Артаксеркс е 457 година преди Христа.
“...70 седмици са определени за людете ти...” - 24 стих

Думата, която тук е преведена „определени“ е еврейската дума “чатак”, която означава „отделени или отрязани от“. С други думи, от по-големия период от 2300 денонощия е отрязан този период от 70 седмици или 490 дни. По този начин 70-те седмици се явяват ключ за разбиране на 2300-та денонощия. Така можем да знаем и началната точка на 2300 денонощия, от които 70-те седмици са част. В противен случай периода от 2300 денонощия остава необяснен, но на ангел Гавриил беше казано да го обясни. - Данаил 8:16
„Затова размисли за работата и разбери ВИДЕНИЕТО.“ - Данаил 9:23

В Данаил 8 глава има две еврейски думи употребени за „видение“. Думата „хазон“ се употребява за цялото видение /овена, козела и т.н./, докато думата „мар ех“ се отнася специално за 2300 денонощия. Тук е употребена втората дума, което значи, че ангелът обяснява точно 2300-та денонощия, които Данаил не можа да разбере.
“Знай, прочее и разбери, че от издаването на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици, и ще се съгради изново, с улици и с окоп, макар в размирни времена.” - Данаил 9:25

По този начин пророк Данаил предсказва, че до времето на появяване на Исус Христос ще бъдат 7 седмици + 62 седмици, или 69 седмици, които са 483 дни/години. Те ни довеждат до есента на 27 година сл. Христа, когато Исус се кръщава в реката Йордан от Йоан Кръстител. А първите седем седмици /49 години/ са определени за съграждането на Ерусалим, въпросът, който интересуваше пророка.
“Знай, прочее и разбери, че от издаването на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза МЕСИЯ ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици.“

Думата „МЕСИЯ“ означава „помазаник“. С други думи този период достига до времето когато Исус стана „Помазаник“. Кога Исус стана „Помазаник“? При кръщението Си на река Йордан Исус беше помазан със Светия Дух.

“...И като се кръсти Исус и се молеше,отвори се небето и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб и чу се глас от небето,който казваше:
Ти Си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.” - Лука 3:21,22
“В петнадесетата година от царуването на Тиберия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея,а Ирод четверовластник в Галилея… - Лука 3:1

Петнадесетата година от царуването на Тиберий Цезар беше точно 27 година сл.Хр. Исус беше кръстен в определеното време. И така, тук имаме точно определяне на времето, когато Исус ще се появи на този свят-едно от знаменитите пророчества на Стария Завет за идването на Христос.
“И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава.” - Лука 3:23

Тук има нещо много интересно. В 27 година след Христа Исус е бил на 30 години. Това означава, че Исус е роден някъде през 4 год. преди Христа. Когато през средновековието се поставя Григорианският календар, имат погрешни сведения кога точно е роден Христос и допускат грешка от около 4 години. Пророк Данаил, обаче, който живее 600 години преди Христос, не прави грешка. Ето колко сигурно е пророческото Слово на Бога.

Данните, с които разполагаме днес показват недвусмислено, че Исус е роден в 4 година преди Христа. Цар Ирод Велики, който иска да убие Исус при Неговото раждане, умира в 4 година преди Христа, малко след раждането Му.
“И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът…” - Данаил 9:27

Последната от 70-те седмици ще бъде за дейността на Месия. Това, че в половината на седмицата, т.е. след три години и половина ще престане жертвата и приносът означава, че жертвите ще бъдат премахнати, след като Исус стане жертва. Жертвите сочеха на Исус и стават безпредметни, след като Исус е принесъл Себе Си в жертва. Това показва точно кога Христос щеше да бъде разпнат-през пролетта на 31 год. сл. Христа.

Ангелът обясни: “ Месия ще бъде посечен...” - Данаил 9 : 26

Апостол Павел казва, че: „нашата пасха Христос биде заклан за нас.“ - 1 Кор. 5:7

На еврейския празник „пасха“ се принасяха жертвени агнета и Христос като наша пасхална жертва, беше принесен на същия еврейски празник.
„Седемдесет седмици са определени за людете ти…“ - Данаил 9:24

Останалите 3 и половина години бяха дадени като благодатно време за покаяние на евреите за отхвърлянето и убийството на Христос и през този период беше проповядвано предимно на тях. В края на този период обаче, те убиха дякон Стефан и благодатното време за евреите, като избран Божий народ свърши.

"Коравовратни и с необрязано сърце и уши! вие всякога се противите на Светия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? А още и избиха ония, които предизвестиха за дохождането на Този Праведник, на Когото вие сега станахте предатели и убийци." - Деяния 7:51,52

"Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него." - Деяния 57-60

От този момент, евангелието започна да се проповядва и сред езичниците.
“И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.” - Даниил 8:14

Краят на 2300 годишния период е от изключителна важност. Преди казахме, че очистването на светилището в Данаил 8 глава е паралелно на започването на съда в Данаил 7 глава. Тъй че този период определя започването на съда в небето. И Бог включва в 2300-та денонощия и периода от 70 седмици, за да бъде краят на големия период сигурен. Останалите 1810 години, считано от 34 год. сл. Христа, когато завършва периодът от 490 години, достигат до есента на 1844г. Тогава според Божия план трябваше да започне службата на Христос като наш Застъпник в Божия съд - да ни оправдае окончателно в съда. За да разберем защо очистването на светилището отговаря на съда, ще бъде разгледано в следващите теми - светилището в Стария Завет.
И така апокалиптичните пророчества откриват цялата човешка история. Във връзка със спасителния план, обаче, Бог ни открива не само службите на Христос, но и кога точно във времето ще се изпълнят тези служби. Това пророчество ни казва, че Исус ще започне Своята служба на земята в 27 год. сл. Христа, ще стане жертва в 31 год. сл. Христа и в 1844 год. ще започне Божият съд. Затова третото видение на пророк Данаил е изключително важно.


Прочетете още..Следваща тема:

СВЕТИЛИЩЕТО